Què us oferim?

Col·lectiu Ronda ofereix als treballadors i treballadores de l'associació Tecnicat un servei d'assessorament jurídic en el procés de regularització del sector, per tal de fer l'acompanyament per a  constituir un sindicat de treballadors i treballadores de l'espectacle en viu, preparació de reunions amb la patronal per a processos negociadors i assessorament per a un acord de conveni del sector.

Per això, i per poder establir aquest acord és necessari que totes les persones interessades omplin el full d'encàrrec amb els criteris de minutació  i pagaments acordats.


Acord assessorament

Dades persona treballadora

Nom / Cognoms*
NIF*
Adreça*
Població*
Codi Postal*
Província*
Telèfon (preferentment mòbil)*
Correu electrònic*
Nom de l'entitat bancària*
Número de compte corrent (amb IBAN) per fer la domiciliació*
Nom del titular del compte*

Tipus de pagament
Recurrent [X]                                                                      Únic [  ]
(en un sol pagament)

 

Que actua conjuntament amb els seus companys de TECNICAT, encarreguen al COL·LECTIU RONDA, S.C.C.L. l’assessorament jurídic en el procés de regularització del sector entre el 01.05.2018 i el 31.10.2018 que inclou els següents serveis:

1.- SERVEIS

Col·lectiu: que es desenvolupa segons les direccions marcades per l’assemblea i les persones responsables de l’encàrrec.

1. Participació en fins a dues assemblees de treballadors en el període esmentat en dates i llocs a pactar.

2. Constitució d’un Sindicat en l’àmbit dels treballadors de l’espectacle en viu de Catalunya, que inclou:

a. Confecció de l’acta fundacional i estatuts

b. Registre a l’autoritat laboral

c. Alta a hisenda per a tenir un NIF i Certificat Digital

3. Preparació i participació en eventuals reunions amb la patronal per a tractar sobre les condicions de treball i la regularització del sector. Contemplem aproximadament dues reunions en el període esmentat, a celebrar en l’àrea metropolitana de Barcelona.

4. Assessorament per a la confecció dels primers esborranys per a un acord o conveni col·lectiu de sector.

5. L’establiment d’un sistema àgil de consulta simple -que no requereixi un estudi addicional-, que garanteixi una resposta en els 5 dies hàbils posteriors a la formulació de la consulta.

6. Formació per a fins a 4 persones designades per les persones responsables de l’encàrrec

Individual: que es per encàrrec individual del treballador contractant

1. Càlcul sobre l’afectació individual de les propostes d’acord en un estat avançat de negociació.

2.- HONORARIS

40 euros IVA INCLÒS per a cada treballador, a abonar mitjançant domiciliació bancària en un pagament el 31.08.2018. Pel cas de que el rebut sigui retornat, es carregaran addicionalment les despeses bancàries de gestió que se’n derivin.

Aquest full d’encàrrec només serà vàlid pel cas de que el subscriguin un mínim de 200 treballadors.

NORMATIVA SEPA

Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, autoritzeu al Col·lectiu Ronda a enviar ordres a la vostra entitat financera per fer càrrecs al vostre compte. Autoritzeu, per tant, a la vostra entitat a abonar els imports corresponents d’acord amb les instruccions del Col·lectiu Ronda.

Entre d'altres, teniu dret a que se us retornin els diners abonats d'acord amb els termes i condicions del contracte subscrit amb la vostra entitat financera. En qualsevol cas, el reembossament haurà de ser instat per la vostra part en el termini màxim de 8 setmanes a partir de la data en què es va fa el càrrec al vostre compte.

Podeu consultar la vostra entitat financera per obtenir més informació sobre els vostres drets en relació a aquest ordre.

3. PROTECCIÓ DE DADES

El responsable del tractament i/o del fitxer posa en el seu coneixement que disposa d’un fitxer automatitzat amb dades de caràcter personal. Així com, d’un arxiu documental general que conté dades personals. Denominats, ambdós: “Expedients clients” i “Contactes”.

La finalitat de la seva creació, existència i manteniment és el tractament de les dades que ens heu facilitat amb les finalitats de manteniment de la relació contractual, l’enviament d’informació sobre activitats de Col·lectiu Ronda, s.c.c.l., per correu postal, correu electrònic o per butlletins o revistes.

Aquestes dades seran tractades per les persones adscrites, inscrites, titulars i col·laboradors de tots els departaments, en els que s’organitza Col·lectiu Ronda, s.c.c.l. i només podran ser cedides quan així ho disposi una llei.

El/La TREBALLADOR/A accepta que les dades personals facilitades, podran ser cedides encara que no s’hagi prestat una conformitat expressa, sempre que no es tracti d’informació confidencial i que no es faciliti el seu nom.

Expressament es faculta a Col·lectiu Ronda s.c.c.l., a facilitar les dades personals a perits, notaris, procuradors i a la resta de professionals que hagin d’intervenir per raó de la defensa i/o assessorament de l’afer encarregat. Això mateix es fa extensiu als professionals de la informació que a criteri de Col·lectiu Ronda s.c.c.l. calgui facilitar informació sobre l’afer encarregat.

Les respostes a les preguntes plantejades en el present formulari tenen caràcter OBLIGATORI.

La negativa a facilitar les dades sol·licitades portarà com conseqüència la impossibilitat de ser assistit pels nostres serveis.

En qualsevol cas, el/la TREBALLADOR/A té dret a exercitar els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, i el R.D. 1332/94 de 20 de juny.

El responsable del fitxer és el COL·LECTIU RONDA S.C.C.L.. Per exercitar els drets amunt mencionats, i per qualsevol aclariment, pot dirigir-se per escrit al Carrer Trafalgar número 50 Baixos o mitjançant correu electrònic a l’adreça: dades@cronda.coop.

Assabentat i conforme amb allò exposat en l’apartat anterior, per la present, CONSENTEIXO EXPRESSAMENT I AUTORITZO a Col·lectiu Ronda, s.c.c.l. i per tant a les persones adscrites, inscrites, titulars i col·laboradors de tots els departaments, en els que s’organitza Col·lectiu Ronda, s.c.c.l. perquè tracti les dades personals que voluntàriament he facilitat en documents adjunts, d’acord amb allò disposat a la Llei 15/1999 de 13 de desembre i en la Directiva 46/95 de la C.E. limitant la referida autorització al compliment dels fins directament relacionats amb les funcions legítimes del Responsable del Fitxer, així com la cessió d’aquestes dades quan així ho disposi una llei.

ASSABENTAT I CONFORME, el 01 de maig de 2018

*Accepto les condicions